Home / Zirichiltaggia (Baddu tundu)

Zirichiltaggia (Baddu tundu)

Di chissu che babbu ci ha lacátu la meddu palti ti sei presa
lu muntiggiu rúiu cu lu súaru li àcchi sulcini lu trau mannu
e m’hai laccatu monti múccju e zirichèlti.

Ma tu ti sei tentu lu riu e la casa e tuttu chissu che v’era ‘ndrentu
li piri butìrro e l’oltu cultiato e dapói di sei mesi che mi n’era ‘ndatu
parìa un campusantu bumbaldatu.

Ti ni sei andatu a campà cun li signuri fènditi comandà da to mudderi
e li soldi di babbu l’hai spesi tutti in cosi boni, midicini e giornali
che to fiddòlu a cattr’anni aja jà l’ucchjali.

Ma me muddèri campa da signora a me fiddòlu cunnosci più di milli paráuli
la tòja è mugnedi di la manzàna a la sera e li toi fiddòli so brutti di tarra
e di lozzu e andaràni a cuiuàssi a a calche ziràccu.

Candu tu sei paltutu suldatu piagnii come unu stèddu
e da li babbi di li toi amanti t’ha salvatu tu fratèddu
e si lu curàggiu che t’è filmatu è sempre chiddu
chill’èmu a vidi in piazza ca l’ha più tostu lu murro
e pa lu stantu ponimi la faccia in culu.