Home / Zirichiltaggia (Baddu tundu)

Zirichiltaggia (Baddu tundu)

Di chissu che babbu ci ha lacàtu
la meddu palti ti sei presa
lu muntiggiu rùiu cu lu suaru
li àcchi sulcìni lu trau mannu
e m’hai laccatu monti
muccju e zirichèlti

Ma tu ti sei tentu lu riu e la casa
e tuttu chìssu che v’era ‘ndrentu
li piri butìrro e l’oltu cultiato e
da pòi di sei mesi che mi n’era ‘ndatu
parìa un campusantu bumbaldatu

Ti ni sei andatu a campà cun li signuri
fènditi comandà da to muddèri
e li soldi di baddu l’hai spesi tutti
in cosi boni. midicini e giornali
che to fiddòlu a cattr’anni
aja jà l’ucchjali
Ma me muddèri campa da signora
e me fiddòlu cunnosci
più di milli paràuli
la tòja è mugnendi di la manzàna
a la sera
e li toi fiddòli so’brutti
di tarra e di lozzu
e andaràni a cuiuàssi
a qalche ziràccu

E tu candu sei paltutu suldatu
piagnii come unu stèddu
e da li babbi di li toi amanti
t’ha salvatu tu fratèddu
e si lu curàggiu che t’è flimatu
è sempre chìddu
chill’èmu a ‘idi in piazza
ca l’ha più tosto lu murru
e pa lu stantu
ponimi la faccia in culu.