Home / Monti di Mola

Monti di Mola

In li Monti di Mola
la manzana
un’aina musteddina era pascendi
in li Monti di Mola
la manzana
un cioano vantaricciu e moru
era sfraschendi
e l’occhi s’intuppesini
cilchendi
e l’ea sguttesi da li muccichili
cù li bae
e l’occhi la burricca aia
di lu mare
e a iddu da le tive escia
lu Maestrale
e idda si tunchià abbeddulata
iddu le rispundia linghitontu

Oh bedda mea
l’aina luna
la bedda mea
capitale di lana
Oh bedda mea
bianca foltuna
Oh beddu meu
l’occhi mi bruxi
lu beddu meu
carrasciale di baxi
lu beddu meu
lu core mi cuxi
Amori mannu
di prima ‘olta
l’aba si suggi tuttu lu meli
di chista multa
Amori steddu
di tutte l’ore di petralana
lu battadolu
di chistu core
Ma nudda si poì fà nudda
in Gaddura
che no lu énini a sapì
int’un’ora
e ‘nfattu una ‘ecchia
infrasconata fea
piangendi e figgiulendi
si dicia cù li bae
Beata idda
uai che bedd’omu
beata idda
cioanu e moru
beata idda
sola mi moru
beata idda
ià me l’ammentu
beata idda
più d’una ‘olta
beata idda
‘ezzaia tolta
Amori mannu
di prima ‘olta
l’aba si suggi tuttu lu meli
di chista multa
Amori steddu
di tutte l’ore di petralana
lu battadolu
di chistu core
E lu paese intreu s’agghindesi
pa’ lu coiu
lu parracu mattesi intresi
in lu soiu
ma a cuiuassi no riscisini
l’aina e l’omu
chè da li documenti escisini
fratili in primu
e idda si tunchià abbeddulata
iddu li rispundia linghitontu