Home / Mégu megún

Mégu megún

E mi e mi e mi
anà anà
e a l’aia sciurti
e sua sua
e ou coeu ou coeu ou coeu
da rebellà
fin a piggia piggia
ou trén ou trén

E ‘nta galleria
génte ‘a l’intra au scuu
sciòrte amarutia
loeugu de ‘n spesià
e’ntu stéitu t’aguéitan
te dumàndan chi t’è
a susatànsa e ou mesté
che pe’ liatri ou viaggià ou nu l’é
poi te tucca ‘n purté lepegùsu
e ‘na stànsia luvega
e ‘nte l’atra stànsia
e bagasce a dà ou menù
e ti cu ‘na quae che nu ti voeu
a tia ‘a bibbia ‘nta miàgia
serra a ciave anche ou barcùn
e arensenìte sùrvia ou coeu
Uh mégu mégu mégu mè megùn
Uh chin-a chin-a zu da ou caregùn

‘Na carèga dua
nésciu de ‘n turtà
‘na fainà ch’a sua
e a ghe manca ‘a sa
tutti sussa résca
da ou xattà in zu
se ti gii ‘s testa
te ti véddi ou cu
e a sta foea gh’è ou repentìn
ch’a te tùcche ‘na pasciùn
pe ‘na faccia da Madonna
ch’a te spòsta ou ghirindùn
un amù mai in esclusiva
sémpre cun quarcòsa da pagà
na scignurin-a che suttu a cùa
a gh’a ou gàrbu da scignùa
Uh mégu mégu mégu mè megùn
Uh chin-a chin-a zu da ou caregùn
Uh che belin de ‘n nolu
che ti me faiésci fà
Uh ch’a sun de piggià de l’aia
se va a l’uspià

E mi e mi e mi
nu anà nu anà
sta chi sta chi sta chi
durmi durmi
e mi e mi e mi
nu anà nu anà
sta chi sta chi sta chi
asunàme.